Την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου wifi προωθεί ο δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου, δαπάνη η οποία κοστολογείται στις 14.999,99€ συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ 24%. Το ποσό έχει ενταχθεί στον προϋπολογισµό του τρέχοντος οικ. έτους, µε κωδικό ΚΑ 30-7131.05, µε τίτλο: «Επιχορήγηση για τη δράση “WiFi4EU – προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες” του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου». Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοίνωσε ο Δήμος, η εν λόγω πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης WiFi4EU είναι ένα καθεστώς στήριξης για την παροχή δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δηµόσιους χώρους (π.χ. κτίρια δηµόσιων διοικήσεων, σχολεία, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, µουσεία, δηµόσια πάρκα και πλατείες). Η εγκατάσταση του δικτύου δεν θα επικαλύψει υφιστάµενες ιδιωτικές ή δηµόσιες δωρεάν παροχές µε παρόµοια χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της ποιότητας.

magnesianews.gr