Οριστικό τέλος σε ακόμη ένα "εμβληματικό" έργο της προηγούμενης  κυβέρνησης έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της "Καθημερινής" πρόκειται για το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων, προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης κατά 50% στα 24 εκατ. ευρώ.

Το έργο, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, προωθήθηκε με επιμονή από την προηγούμενη κυβέρνηση, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της κυκλοφορίας των εφημερίδων της χώρας. Η απόφαση όμως του ελεγκτικού Συνεδρίου (Στ’ Τμήμα, Πράξη 185/2019 της 05.07.2019) ακυρώνει την υπογραφή της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τη σχετική πράξη, οι προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού έχουν τεθεί κατά παράβαση του ν.4412/2016, καθώς και "των θεμελιωδών αρχών του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, με περαιτέρω συνέπεια, τον περιορισμό του κύκλου των δυνητικών υποψηφίων προμηθευτών…" Με άλλα λόγια, όπως σημειώνεται όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού είναι φωτογραφικοί.

Χ.Ψ.