Στην πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Τυρνάβου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 11565/25-7-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: skriba@tirnavos.gr.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι στο ΘΕΜΑ του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αναγράφουν τα εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11565/25-07-2022 & και τα δικαιολογητικά που θα επισυναφθούν να είναι σε μορφή pdf .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 26/07/2022 έως και Δευτέρα 08/08/2022 και ώρα 23:59.