Ο Δήµος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ πρέπει να προσκοµίσουν επιπλέον:

1. Φωτοαντίγραφο Άδειας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους και των δικαιολογητικών απόδειξης της εµπειρίας, όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του Δήµου (κ. Γρηγοριάδου Μαρία, τηλ. 24923-50127) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση grigoriadou@tirnavos.gr µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών από 01/08/2020 έως 03/08/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr