Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων που χρωστούν στα πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ αναμένεται να δώσει η νέα διάταξη και συγκεκριμένα το άρθρο 64 που υπάρχει στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο και δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, το άρθρο αυτό προβλέπει τα εξής: Η ένταξη των χρεών από ασφαλιστικές οφειλές των ασφαλισμένων στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ μπορεί να γίνει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2019, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι οφειλέτες θα υποβάλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου την αίτηση προσδιορισμού της οφειλής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Άρα για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτών των οφειλετών δίνεται μια χρονική παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.
Προσοχή! Είναι απαραίτητη η ένταξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, για να γίνει ο υπολογισμός των οφειλών με το «κούρεμα» των προσαυξήσεων κατά 85%, ώστε στη συνέχεια να μπορούν οι συγκεκριμένοι οφειλέτες να ενταχθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου στο 2ο στάδιο της διαδικασίας που αφορά τη ρύθμιση των οφειλών στο ΚΕΑΟ.
Αυτή είναι μια νέα διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται στο υπό συζήτηση αναπτυξιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την προηγούμενη Τετάρτη. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο νόμος για τις 120 δόσεις (ν. 4611, 2019) για τις περιπτώσεις των μη μισθωτών -ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων, εμπόρων, αγροτών- προβλέπει δύο διαφορετικά στάδια. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι ο υπολογισμός της οφειλής. Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας είναι η ένταξη της «νέας οφειλής» στο ΚΕΑΟ και η ρύθμισή της.
Το άρθρο 64
Το άρθρο 64 που εντάχθηκε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο προβλέπει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
«Στο άρθρο 13 του ν. 4611/ 2019 όπως ισχύει, προστίθεται η παράγραφος 2 και διαμορφώνεται ως εξής:
1.  Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.
2.  Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος νόμου, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31-12-2019».
Ο νόμος 120 δόσεων
Το άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου 4611/2019 που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο και αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων προβλέπει, ειδικά για τους μη μισθωτούς, δηλαδή για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες τα εξής:
«Για τους οφειλέτες αυτούς (των άρθρων 2 και 3 του ν.4611/ 2019), η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Στους οφειλέτες του άρθρου 2 που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ».
Οφειλές προς ΟΓΑ
Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισμένων προς τον ΟΓΑ, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12. 2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4611/ 2019. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. Η συνολική οφειλή που προκύπτει καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120). Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα (30) ευρώ.
Η υπαγωγή μη μισθωτών οφειλετών
Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12. 2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφειλή που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12. 2016, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο αφορά (Άρθρο 2 του νόμου 4611/2019).
Οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής που προκύπτει. Ο επανυπολογισμός των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων. Η συνολική οφειλή που προκύπτει καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), με κατώτατο μηνιαίο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Στέλιος Παπαπέτρου (naftemporiki.gr)