Στη λύση των προβλημάτων που -όπως ανέδειξε η «Ν»- ανέκυψαν στην εφαρμογή της πρόσφατης ρύθμισης των 120 δόσεων, κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η ένταξη αρκετών φορολογουμένων, προχωρά άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα λάθη, όπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ, οφείλονται στους ίδιους τους φορολογούμενους και σε λίγες μόνο περιπτώσεις σε κάποιο σφάλμα του συστήματος Taxis.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, μόνο σε 95 περιπτώσεις τα λάθη προέρχονται από το Taxis και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στις αρμόδιες ΔΟΥ ώστε να προχωρήσουν κανονικά στην ένταξη των εν λόγω φορολογούμενων στη ρύθμιση, χωρίς να ζητηθεί η παρουσία τους στις εφορίες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα λάθη οφείλονται στους φορολογούμενους, αφού αρκετοί ήταν αυτοί που, αν και κατέβαλαν την πρώτη δόση, έκαναν λάθος στην αναγραφή της Ταυτότητας Οφειλής, ενώ δεν ήταν λίγοι οι υπόχρεοι που προχώρησαν σε εκπρόθεσμη καταβολή της δόσης.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις λαθών αναμένεται όπως την τρέχουσα εβδομάδα δοθούν οδηγίες από την ΑΑΔΕ για τον τρόπο αντιμετώπισής τους, αν και διευκρινίζεται ότι οι εκπρόθεσμες καταβολές θα εξεταστούν κατά περίπτωση και πάλι όμως με βάση διευκρινίσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Επισημαίνεται, πάντως, ότι όσοι δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση ή στην ισχύουσα πάγια ρύθμιση και οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 564.034 φορολογούμενους που έχουν χρέη προς τις εφορίες, σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με την εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Ήδη, όπως επεσήμανε η «Ν», οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν «στοχοποιήσει» τους εν λόγω φορολογούμενους αφού, με βάση τα τελευταία στοιχεία, εκτός από τους 1.222.485 υπόχρεους στους οποίους έχουν ήδη επιβληθεί τα αναγκαστικά μέτρα, στον «προθάλαμο» αυτών βρίσκονται συνολικά 1.786.519 οφειλέτες.
Kίνδυνος για κατασχέσεις
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι θα βρεθούν στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ και αντιμετωπίζουν άμεσα τον κίνδυνο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ΚΕΔΕ και είναι:
α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου,
β) κατάσχεση ακινήτων.
Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.
Επισημαίνεται ότι για οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από 1ης/1/2014 και εξής και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), καθώς και του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) (ΚΕΔΕ), πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας κατ’ άρθρο 47 και 7 των ανωτέρω νόμων, αντίστοιχα, με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.
Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.
Η άρση, ωστόσο, της κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο είναι δυνατή μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κ.λπ.) συνολικού ποσού 500 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014 (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τον χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω ποσού των 500 ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.
Από την άλλη πλευρά δεν χωρεί (στα χέρια τρίτων) κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών, μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του μισού του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ.
Οι υπόχρεοι πρέπει να γνωρίζουν ότι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ, μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

naftemporiki.gr