Ανάκτηση του 45% της επιβατικής κίνησης του 2019 περιμένει φέτος η διοίκηση της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Η πρόβλεψη μιλάει για 11,5 εκατ. επιβάτες, σημαντικά αυξημένα μεγέθη σε σύγκριση με το 2020 (8,07 εκατ. επιβάτες), αλλά εξακολουθεί να είναι κατά 55% χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Επιπλέον, η πρόβλεψη, όπως σημειώνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από λίγες ημέρες, «παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, δεδομένου ότι η εξέλιξη της πανδημίας, η διαδικασία διάθεσης εμβολίων, οι δράσεις σε επίπεδο Ε.Ε. για τον συντονισμό των ταξιδιωτικών μέτρων και τα πιστοποιητικά υγείας ή εμβολιασμού αποτελούν όλα παραμέτρους υπό εξέλιξη». «Οντως, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία κίνησης κατά τους πρώτους μήνες του 2021 και τις βραχυπρόθεσμες επιδημιολογικές προοπτικές, οι προβλέψεις του 2021 ενδέχεται να αποδειχθούν αισιόδοξες», προσθέτει η εταιρεία αεροδρομίου.
Η άνευ προηγουμένου διακοπή των λειτουργιών το 2020 είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές οικονομικές ζημίες για την εταιρεία αεροδρομίου: τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 186,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 63,25% (ή κατά 320,5 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, με όλες τις πηγές εσόδων να επηρεάζονται από την κρίση. Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μετά και τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων, κατά το 2020 έφθασαν τα 62,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 273,7 εκατ. ευρώ ή 81,33% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά συνέπεια, η εταιρεία αεροδρομίου κατέγραψε ζημίες προ φόρων ύψους 54,2 εκατ. ευρώ. Ετσι, και καθώς οι ζημίες αυτές είναι αποτέλεσμα των περιορισμών που επέβαλε το κράτος στις αεροπορικές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κυβέρνηση προχωράει στην οικονομική ενίσχυση της εταιρείας.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, «Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020», που συζητήθηκε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, χορηγείται οικονομική ενίσχυση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με βάση τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 107, παράγραφος δύο, περίπτωση Β της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η στήριξη είναι ύψους 130 εκατ. και αφορά τη χρήση του 2020, ενώ θα προχωρήσει μόλις εγκριθεί, όπως ευρέως αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού στην οποία έχει υποβληθεί. Η επιχορήγηση θα δοθεί με δύο τρόπους: αφενός με την καταβολή μετρητοίς 51.575.964 ευρώ και αφετέρου με τον συμψηφισμό του ετήσιου ανταλλάγματος που υποχρεούται να καταβάλλει η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ποσού έως και 78.424.036 ευρώ κατά τα έτη 2020, 2021 και 2022. Υπενθυμίζεται πως τα αεροδρόμια έχουν ενταχθεί στους κλάδους που υπέστησαν σφοδρό πλήγμα από την πανδημία και γι’ αυτό εξαιρούνται από τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της COVID-19, ο όμιλος προχώρησε στην εφαρμογή μέτρων για να εξασφαλίσει ρευστότητα και να αντιμετωπίσει τη δραματική πτώση της επιχειρηματικής απόδοσης. Οι σχετικές δράσεις περιελάμβαναν: 1) την αναβολή των πληρωμών κεφαλαίου τόσο του δανείου της ΕΤΕπ όσο και του ομολογιακού δανείου δεύτερης τάξης εντός του 2020 έπειτα από διαπραγμάτευση με την ΕΤΕπ και τις ελληνικές τράπεζες, 2) την ανάληψη νέου δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ, 3) την αναβολή του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος επενδύσεων της εταιρείας για την κατασκευή παγίων, 4) τη μείωση του λειτουργικού κόστους, 5) συνεχείς προσπάθειες εξασφάλισης εισπράξεων από τους πελάτες, 6) το όφελος από την απαλλαγή της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, 7) τη μη διανομή μερισμάτων εντός του έτους και 8) την αναβολή της πληρωμής της αμοιβής χορήγησης δικαιωμάτων εντός του 2020. Κατά συνέπεια, εξασφαλίστηκε μια υγιής ταμειακή θέση κατά το κλείσιμο της χρήσης 2020, ύψους 356,3 εκατ. ευρώ.
Η κατάσταση οικονομικής θέσης του ομίλου εμφανίζει σύνολο ενεργητικού ύψους 2,22 δισ. ευρώ. Η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αεροδρομίου (1,81 δισ. ευρώ) αντιπροσωπεύει το 81,4% του συνόλου του ενεργητικού.

Ηλίας Μπέλλος (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)