Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 73 ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα αποφάσισε ο Δήμος Βόλου.

Ειδικότερα, οι θέσεις αφορούν στην υπηρεσία Καθαριότητας και είναι: 14 θέσεις ΔΕ Οδηγών, μία θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, μία θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων και 57 θέσεις ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων. Η διάρκεια σύμβασης όλων των θέσεων είναι 8 μήνες.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (sox@volos-city.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.: 38446, Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353124, 2421353120).

Σημειώνεται ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στον τοπικό Τύπο.

magnesianews.gr