Στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση μπορούν να ενταχθούν οι οφειλέτες της ΔΕΥΑΜΒ. Η ρύθμιση αφορά οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και των πρόστιμα αυτών που έχουν βεβαιωθεί στο παρελθόν ή θα βεβαιωθούν τους επόμενους δύο μήνες.

Οι οφειλές θα καταβάλλονται με απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό της απαλλαγής εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων της εξόφλησης. Όσο λιγότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερη η απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους, ενώ αν εξοφληθούν εφάπαξ η απαλλαγή είναι ολική (100%).

Εάν εξοφληθούν από δύο έως 24 δόσεις, το «κούρεμα» είναι κατά ποσοστό 80%, από 25 έως 48 δόσεις, απαλλάσσεται το 70%, σε 49 έως 72 δόσεις, η μείωση προσαυξήσεων είναι της τάξης του 60%, ενώ αν οι οφειλές εξοφληθούν από 73 έως 100 δόσεις, ο οφειλέτης διαγράφεται το 50% των προσαυξήσεων. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες (τουλάχιστον 20 ευρώ) εκτός της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Το περιβαλλοντικό τέλος

Αμελητέο είναι το ποσό από το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε όλους τους φορείς παροχής νερού, όπως η ΔΕΥΑΜΒ.

Σύμφωνα με τηρούμενα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με τις καταγεγραμμένες καταναλώσεις στις περιοχές που η καταμέτρηση είναι δυνατή, για την επιβολή του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου στους λογαριασμούς των καταναλωτών το ποσό (σε ετήσια βάση) είναι της τάξης των 320 ευρώ περίπου.

Συγκεκριμένα από το ποσό αυτό 189€ αφορούν νερό για βιομηχανική χρήση, 42€ νερό για άρδευσης και 80€ νερό για οικιακή χρήση. Σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΜΒ είναι προφανές ότι η επιβολή του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου στους 80.000 περίπου καταναλωτές της ΔΕΥΑΜΒ αντιστοιχεί σε ποσό 0,0041 ανά καταναλωτή, γεγονός που δεν είναι δυνατό να αποτυπωθεί και να βεβαιωθεί λόγω της στρογγυλοποίησης στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι από το ποσό αυτό το 2,5% παρακρατείται από τον πάροχο Υπηρεσιών Ύδατος, ενώ το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου.

Η επιβάρυνση της ΔΕΥΑΜΒ με ετήσιο ποσό της τάξης των 330 ευρώ περίπου είναι αμελητέα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες προτείνουν να εγκριθεί η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού Κόστους και του Κόστους Πόρου στα ήδη ψηφισθέντα τέλη έτους 2019 και να μην το επιβαρυνθούν οι καταναλωτές, αλλά η ΔΕΥΑΜΒ.

Εφ. Θεσσαλία (Κατερίνα Τασσοπούλου)