Στα 117,5 εκ. €, από τα οποία τα 25,9 εκ. € είναι ανείσπρακτες οφειλές, η πρόβλεψη για τις οποίες είναι τα 21 εκ. € να μην εισπραχτούν, ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου για το 2020, ο οποίος εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο σύμβουλος της α’ ελάσσονος μειοψηφίας παρατήρησε ότι υπάρχουν κονδύλια για μελέτες που θα μπορούσε να κάνει η υπηρεσία, ενώ ρώτησε και για τις ανείσπρακτες οφειλές και ψήφισε αρνητικά, λέγοντας ότι α τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Τεχνικών Υπηρεσιών Θάνος Θεοδώρου είπε για τις μελέτες, ότι δίνονται σε ιδιώτες, επειδή οι υπηρεσίες αδυνατούν να τις εκπονήσουν, λόγω υποστελέχωσης και υπάρχουν εισηγήσεις υπηρεσιών προς την κατεύθυνση αυτή,
Για τις ανείσπρακτες οφειλές, υπηρεσιακός παράγοντας ανέφερε ότι το σύνολο των ανείσπρακτων είναι 27,4 εκ. € και η πρόβλεψη της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι ότι τα 21 εκ. € δεν μπορούν να εισπραχτούν, αλλά ούτε και να διαγραφούν, λόγω της νομοθεσίας. Ο Θ. Θεοδώρου πρότεινε, επειδή η ρύθμιση των 100 δόσεων παρατάθηκε ως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, να ενημερωθούν οι οφειλέτες για να κάνουν ρύθμιση.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό οι δαπάνες για γενικές υπηρεσίες (επιχορηγήσεις υπηρεσίες του Δήμου, Σύλλογοι, δημοσίων σχέσεων, τηλεφωνικά, δικηγορικά, δικαστικά έξοδα, ιατρού ασφαλείας επιμορφωτικά σεμινάρια κλπ.) ανέρχονται σε 48,9 εκ. €, για τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 4,8 εκ. €, για υπηρεσίες αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτική 6,8 εκ. €, για υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 19,6 εκ. €, για την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 11,5 εκ. €, για την Υπηρεσία Πρασίνου 2,6 εκ. €, για την Υπηρεσία Πολεοδομίας 1,7 εκ. €, την Υπηρεσία Νεκροταφείων 1,1 εκ. € κοινωνικής πολιτικής (έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ, όπως λειτουργία Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, Κοινωνικό Φαρμακείο) σε 315.500 € για έργα και δράσεις τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας από το ΠΔΕ 11,4 εκ. € ια λοιπές υπηρεσίες τεχνικών έργων (από το ΠΔΕ) 1 εκ. € και για τις άλλες υπηρεσίες (ΚΕΠ, Προγραμματισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κλπ. σε 5,4 εκ. €.
Οι δαπάνες για αποδοχές των εργαζομένων και εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται σε 22,3 εκ. € για αμοιβές αιρετών και τρίτων σε 2,2 εκ. €, για παροχές τρίτων (ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, μισθώματα κτιρίων, ασφάλιστρα, συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς) αναμένεται να είναι 7,3 εκ. €, για δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνδρομές, δημοσιεύσεις μεταφορές, έχουν προϋπολογιστεί 5,6 εκ. € και για πληρωμές τοκοχρεωλυσίων δανείων 1 εκ. €, οι δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, καύσιμα, ανταλλακτικά, βιβλία, χαρτικά κλπ.) σε 2,6 εκ. €. Για παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις ια λειτουργικές δαπάνες σχολείων, επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, τον Σύνδεσμο Διάθεσης Απορριμμάτων, χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης και έξοδο κληροδοτημάτων έχει προβλεφθεί 10,5 εκ. €, για αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων 1,4 εκ. €, για κατασκευή έργων μέσω ΣΑΤΑ 24 εκ. €, για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες 873.000 €.
Οι δαπάνες παρελθόντων ετών για οφειλόμενα ποσά αμοιβών και διάφορα τιμολόγια προμηθευτών που δεν εξοφλήθηκαν το προηγούμενο έτος, θα ανέλθουν σε 2,3 εκ. €, ποσό που κατανεμήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες, όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ενώ οι δαπάνες αποδόσεων σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών, θα ανέλθουν σε 9.2 εκ. €, αλλά δεν αποτελούν έξοδα για τον Δήμο, αλλά είναι ποσό που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.
Ο λογαριασμός «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών, αφορά απαιτήσεις του Δήμου που έχουν εγγραφεί σε σκέλος των εσόδων και είναι 25,9 εκ. € και, τέλος, το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων, μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των 783.350 €.

magnesianews.gr