Ανακοινώθηκαν από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας οι πίνακες των κατ' αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψή τους ως συνοριακοί φύλακες στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Δείτε ανά περιοχή τους πίνακες εδώ.
Υπενθυμίζεται ότι η σχετική απόφαση (6000/14/17-ιγ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 5ης Φεβρουαρίου (302) ορίζει ότι στις Υπηρεσίες Διαχείρισης της Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης, καθώς και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, θα προσληφθούν συνολικά 800 συνοριοφύλακες, και συγκεκριμένα:
    Π.Ε. Λέσβου: 240 συνοριοφύλακες
    Π.Ε. Σάμου: 180
    Π.Ε. Χίου: 160
    Π.Ε. Κω: 100
    Λέρος: 80
    Σύμη: 20
    Κάλυμνος: 10
    Μεγίστη: 10 συνοριοφύλακες.
Πρόκειται για ετήσια σύμβαση εργασίας ως ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., με δυνατότητα παράτασης έως και πέντε χρόνια.
Επιπλέον πέντε μόρια προβλέφθηκαν για τους υποψήφιους που κατά την τελευταία διετία κατοικούν ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους κατοικούσαν σε:
    Π.Ε. Λέσβου: Δήμοι Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης
    Π.Ε. Σάμου: Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου
    Π.Ε. Χίου: Δήμοι Χίου, Οινουσσών και Η.Ν. Ψαρών
    Π.Ε. Κω: Δήμος Κω και Νισύρου
    Λέρο
    Σύμη
    Κάλυμνο
    Μεγίστη.
Κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ.  6000/2/6453-λζ΄ από 07-02-2020 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΨΥ2946ΜΤΛΒ-Ε13.  Στην ένσταση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία και η Περιφερειακή Ενότητα ή νήσος που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

naftemporiki.gr