Δέχεται απόβλητα νοσοκομείου Καλαμάτας

Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2018 12:02 διαχειριστής
Εκτύπωση

Στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Βόλου θα καταλήγουν τα απόβλητα του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, για διάστημα τεσσάρων μηνών, όπως προκύπτει από σύμβαση που υπέγραψε το ίδρυμα υγείας με εταιρία που εδρεύει στην Πάτρα στις 6 Ιουλίου και δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια».

Όπως προβλέπει η σύμβαση η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) θα γίνεται στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΑΑΜ της εταιρείας ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ, που βρίσκεται στη Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου, τηρώντας πάντα όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (τεμαχισμός αποστείρωση με κορεσμένο ατμό, ψύξη, αποστράγγιση και τελική διάθεση).

Η σύμβαση αναφέρει ότι η εταιρεία «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ», διαθέτει άδεια μεταφοράς αποστειρωμένων ιατρικών αποβλήτων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και Άδεια εναπόθεσης αποστειρωμένων ιατρικών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Βόλου από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας. Τα αποστειρωμένα απόβλητα τοποθετούνται από το προσωπικό της εταιρείας, σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, που προμηθεύεται η ένωση εταιρειών μας, στους οποίους αναγράφεται ο τίτλος «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», η ονομασία του φορέα αποστείρωσης, η ονομασία ΥΜ και η ημερομηνία αποστείρωσης.

Τέλος, η επεξεργασία των (στερεών ή υγρών) ΜΕΑ & ΑΕΑ του Γ.Ν. Μεσσηνίας θα γίνεται από την αδειοδοτημένη μονάδα αποτέφρωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α, που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια Αττικής.

magnasianews.gr