Σε προσλήψεις προσωπικού προχωρούν 20 Δήμοι σε όλη τη χώρα.
Ειδικότερα ετοιμάζονται να καλύψουν 126 θέσεις εργασίας μέσω προκηρύξεων που έχουν εκδώσει με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη.
O Δήμος Βόλου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικής Παθολογίας με αντικείμενο έργου την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου.
Ειδικότερα ο ένας ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς για συνολικά εβδομήντα ώρες τον μήνα, ενώ ο δεύτερος ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου για συνολικά εβδομήντα ώρες τον μήνα.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων ξεκίνησε από χθες και ολοκληρώνεται στις 8 Φεβρουαρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία, (τηλ. επικοινωνίας 24213 53121, 24213 53125). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 - 13:00.

taxydromos.gr