Στην πρόσληψη 19 ατόμων θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜΒ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Θα εργαστούν για διάστημα 8 μηνών. Όπως είναι γνωστό, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών Νομικών Προσώπων ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων. Επίσης η μείωση του υφιστάμενου προσωπικού από αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και η αύξηση του αντικειμένου της Επιχείρησης μετά τον «Καλλικράτη», δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΥΑΜΒ.
Το έτος 2019 αποτελεί έτος αυτοδιοικητικών εκλογών και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργή η πρόβλεψη του άρθρου 28 του Ν. 2192/1994 με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Οι προσλήψεις θα είναι οι εξής: Ένας (1) Χημικός Π.Ε, ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., τρεις (3) Διοικητικού Λογιστικού Τ.Ε, ένας (1) Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε., ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ένας (1) Ηλεκτρολόγος Δ.Ε, δύο (2) Πρακτικοί Μηχανικοί Δ.Ε, ένας (1) Ηλεκτροσυγκολλητής Δ.Ε, οκτώ (8) Υδραυλικοί Δ.Ε.
Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, είτε μέσω της έγκαιρης αντιμετώπισης βλαβών του εξοπλισμού των ΕΕΛ και του δικτύου αποχέτευσης, είτε μέσω της έγκαιρης αντιμετώπισης βλαβών του δικτύου ύδρευσης (1.200 χιλιόμετρα δικτύου) και πρόληψης των απωλειών πόσιμου ύδατος. Επίσης θα στελεχώσουν τα Τμήματα της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας με επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθεί η ΔΕΥΑΜΒ στις απαιτήσεις για εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των νέων διατάξεων περί διεξαγωγής των διαγωνισμών για προμήθειες και εργασίες.

e-thessalia.gr