Το υπουργείο Εσωτερικών ενεγκρινε τη σύναψη πεντακοσίων ογδόντα (580) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκαν συνολικά 82 θέσεις.Με πληροφορίες από e-dimosio.gr