Τριάντα μία αιτήσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 448.193.171,59 ευρώ, εντάσσονται στη δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
Αναλυτικότερα, από τη Λάρισα, εντάσσονται τα εξής έργα:
- Κατασκευή ταμιευτήρα νομού Λάρισας στη θέση Πουρναρίου – Αμπελακίων «Λιβαδότοπος»
- Κατασκευή ταμιευτήρα στη θέση «Αγιόκαμπος-Λιβαδότοπος» νομού Λάρισας
Ο επικαιροποιημένος πίνακας δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των προσφυγών που είχαν υποβληθεί.
Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει η απόφαση των αποφάσεων ένταξης των 31 αιτήσεων, στις οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου.